Văn bản mới Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2012 về cấp giấy phép xây dựng

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2012 về cấp giấy phép xây dựng


Dowload Nghị định 64/2012/NĐ-CP

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2012 và thay thế cho các quy định về giấy phép xây dựng trước đây, như trong: Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, Nghị định số 39/2010/NĐ-CP.


Theo Nghị định này, Giấy phép xây được cấp cho đối tượng là: tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài là chủ đầu tư xây dựng công trình.

Các trường hợp phải xin cấp giấy phép xây dựng là: xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và hạ tầng kỹ thuật, nhà ở riêng lẻ tại đô thị hoặc nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, trừ các trường hợp sau:

Công trình bí mật nhà nước, công trình của Nhà nước quyết định đầu tư; công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính và các công trình khác theo quy định của Chính phủ được miễn giấy phép xây dựng;

Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kiến trúc các mặt ngoài, kết cấu chịu lực, công năng sử dụng và an toàn công trình;

Công trình hạ tầng kỹ thuật chỉ yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa thuộc khu vực chưa có quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Một số điều kiện cơ bản để được cấp phép xây dựng, ví dụ, đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ cần các điều kiện như:

Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải tuân thủ các quy định như: về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu khác.

Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m2, dưới 3 tầng và không nằm trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì chủ đầu tư được tự tổ chức thiết kế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định về: các điều kiện khác, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; giám sát thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng; quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng.


Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2012 về cấp giấy phép xây dựng
IntracoLaw: Văn bản mới Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2012 về cấp giấy phép xây dựng