Văn bản mới Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15.9.2012 và thay thế cho Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19.01.2007.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn về các vấn đề như:

- Chào bán chứng khoán, gồm có: Chào bán chứng khoán riêng lẻ, Chào bán chứng khoán ra công chúng; Chào bán chứng khoán tại nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam.

- Trong đó có quy định về điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng, như:

Là doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thuộc đề án phát triển kinh tế - xã hội của các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Có cam kết chịu trách nhiệm liên đới của Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông sáng lập đối với phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Có cam kết bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn với công ty chứng khoán được phép hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Có ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Có cam kết của Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông sáng lập về việc đưa cổ phiếu của công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung trong thời hạn 01 năm kể từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động.

- Ngoài ra, Nghị định còn quy định chi tiết về các vấn đề:

Việc đăng ký, hủy đăng ký của Công ty đại chúng và mua bán cổ phiếu của Công ty đại chúng;

Niêm yết, đăng ký giao dịch và các giao dịch bị cấm

Tổ chức kinh doanh chứng khoán. Vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam là:

a. Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam;

b. Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam;

c. Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam;

d. Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam.

Công ty đầu tư chứng khoán; Quỹ đầu tư bất động sản.

 

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi
IntracoLaw: Văn bản mới Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi