Văn bản mới Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Nghị định số  57/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2012.

Chế độ tài chính của TCTD, CNNHNN được quy định trong Nghị định bao gồm các vấn đề như:

- Việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản: Trong phần quy định này, TCTD, CNNHNN được sử dụng vốn hoạt động để kinh doanh theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; Được sử dụng không quá 50% vốn điều lệ/vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động và phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng; Được cho thuê, thế chấp, cầm cố; nhượng bán; thanh lý các tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của mình;

- Về các nguồn doanh thu, chi phí của TCTD, CNNHNN. Trong đó,  những khoản không được hạch toán như: Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính; Các khoản chi không liên quan đến hoạt động kinh doanh; Các khoản chi không có chứng từ hợp lệ; Các khoản chi do các nguồn kinh phí khác đài thọ.

- Về lợi nhuận và trích lập quỹ. VD, đối với TCTD là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, việc phân phối lợi nhuận như sau:

Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có);

Bù đắp lỗ (được trừ vào lợi nhuận trước thuế);

5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (mức tối đa của quỹ này không vượt quá mức vốn điều lệ).

10% vào quỹ dự phòng tài chính (mức tối đa của quỹ này không vượt quá 25% vốn điều lệ)

Sau đó, lợi nhuận được phân phối vào:

50% vào quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ

Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành

Trích tối đa không quá ba tháng lương thực hiện của người lao động vào quỹ khen thưởng, phúc lợi

Sau đó, lợi nhuận còn lại được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ.

- Về chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán

- Về Trách nhiệm của Ban điều hành TCTD, CNNHNN

- Về Trách nhiệm của Cơ quan quản lý nhà nước.

Nghị định số  57/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
IntracoLaw: Văn bản mới Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài