Văn bản mới Nghị định số 46/2012/NĐ-CP quy định chi tiết 1 số điều Luật phòng cháy chữa cháy

Nghị định số 46/2012/NĐ-CP quy định chi tiết 1 số điều Luật phòng cháy chữa cháy

Nghị định số 46/2012/NĐ-CP được ban hành ngày 22 tháng 05 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. Nội dung sửa đổi tập trung vào các vấn đề như: Về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy; Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế; Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2012.

 

* Về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, Nghị định có quy định Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hoặc các phương tiện cơ giới giao thông đặc biệt như tàu thủy, tàu hỏa dùng để vận chuyển hành khách, vật dễ cháy, hóa chất ngủy hiểm,… phải nộp hồ sơ chứng minh và cam kết Đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ sở mình cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

* Nghị định có quy định về việc Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình thuộc mọi nguồn vốn đầu tư. Việc thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình được thực hiện như sau:

a) Đối với dự án thiết kế quy hoạch, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có văn bản trả lời về giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1:500;

b) Đối với dự án, công trình có từ hai bước thiết kế trở lên, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có văn bản góp ý về giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;

c) Đối với dự án, công tác có một bước thiết kế, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Công trình có nguy hiểm cháy, nổ nêu phải có văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trước khi tiến hành thiết kế công trình.

Mục 7, khoản 3 Điều 1 sửa đổi khoản 7 điều 16, quy định về hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình kể trên.

* Còn về thời gian thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình như sau:

a) Đối với dự án quy hoạch: Không quá 10 ngày làm việc;

b) Đối với thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 5 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và nhóm C;

c) Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng: Không quá 05 ngày làm việc;

d) Đối với thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và nhóm C.

* Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về trách nhiệm của các đơn vị như: chủ đầu tư, đơn vị tư vấn dự án, giám sát thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng, cơ quan phê duyệt dự án, cơ quan cấp giấy phép xây dựng và cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng công trình; Và các vấn đề trong việc chữa cháy. Các phụ lục trong Nghị định số 35/2003/NĐ-CP cũng đã được Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều.

 

 

Nghị định số 46/2012/NĐ-CP quy định chi tiết 1 số điều Luật phòng cháy chữa cháy
IntracoLaw: Văn bản mới Nghị định số 46/2012/NĐ-CP quy định chi tiết 1 số điều Luật phòng cháy chữa cháy