Trang chủ » Văn bản mới

Thông tư số 26/2012/TT-NHNN ngày 13 tháng 09 năm 2012 về điều kiện niêm yết cố phiếu.

Thông tư hướng dẫn thủ tục chấp thuận của NHNN đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần.

Chỉ thị số 36/CT-BTTTT ngày 24 tháng 08 năm 2012 tái cơ cấu của từng DNNN trong lĩnh vực TT&TT

Đối với một số thị trường dịch vụ viễn thông quan trọng (cố định đường dài trong nước, quốc tế, di động, Internet băng rộng, …), thực hiện đúng yêu cầu

Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 về điều kiện sản xuất và kinh doanh thực phẩm

Trong Thông tư này, nhiều điều kiện của 01 cơ sở sản xuất thực phẩm đã được quy định cụ thể và rõ ràng hơn trong Quyết định số 39/2005/QĐ-BYT, một số ví dụ như

Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.

Theo Nghị định số 69/2012/NĐ-CP,  bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường không phải chịu thuế bảo vệ môi trường.

Một số điểm mới của nghị định 05/2013/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Ngày mồng 09/01/2013, Chính phủ ban hành nghị định số 05/2013/NĐ-CP bổ sung, sửa đổi 1 số điều của Nghị định 43/2013 về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực vào  ngày 25/02/2013

Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Ngày 11 tháng 01 năm 2013, Bộ NNPTNT ban hành thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2013, và thay thế Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT

Nghị định số 102/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định số 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/09/2013 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thông tư 22/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày 24/09/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 22/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh.

Thông tư 21/2013/TT-NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Thông tư 21/TT-NHNN quy định về thủ tục thành lập, thay đổi tên, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước;

Thông tư 30/2013/TT-BYT Ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

 Quy định hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền kiểm tra, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở SXKD thực phẩm thủy sản có xuất khẩu

Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

  Nghị định số: 35/2014/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 29/2011/NĐ-Cp ngày 18/04/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Quy chế quản lý nhà chung cư

Thông tư Số: 05/2014/TT-BXD, sửa đổi bổ sung Điểm a, khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo quyết định số: 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

Quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hóa học

Nghị định Số: 38/2014/NĐ-CP, ngày 06/05/2014, về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học