Trang chủ » Văn bản mới

Thông tư 21/2013/TT-NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Thông tư 21/TT-NHNN quy định về thủ tục thành lập, thay đổi tên, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước;

Thông tư 30/2013/TT-BYT Ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

 Quy định hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền kiểm tra, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở SXKD thực phẩm thủy sản có xuất khẩu

Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

  Nghị định số: 35/2014/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 29/2011/NĐ-Cp ngày 18/04/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Quy chế quản lý nhà chung cư

Thông tư Số: 05/2014/TT-BXD, sửa đổi bổ sung Điểm a, khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo quyết định số: 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

Quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hóa học

Nghị định Số: 38/2014/NĐ-CP, ngày 06/05/2014, về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Hoạt động của công ty tài chính và cho thuê tài chính

Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp (sau đây gọi tắt là Giấy phép

Công văn 1170/BVTV-QLT ngày 17/7/2014 của Cục Bảo vệ thực vật quy định về đăng ký thuốc BVTV

Ngày 17 tháng 7 năm 2014, Cục bảo vệ thực vật đã ban hành Công văn số 1170/BVTV-QLT đối với hoạt động khảo nghiệm và đăng ký thuốc BVTV, cụ thể: