Trang chủ » Văn bản mới

Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 17/9/2012 và thay thế Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên

Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008

Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 07 năm 2012 của Bộ giao thông quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 07 năm 2012 của Bộ giao thông quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã có biển số đăng ký hoặc đã qua sử dụng được phép nhập khẩu.

Thông tư 38/2012/TT-BNTPTNT ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 9 năm 2012. Thông tư này thay thế Thông tư số 83/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/12/2011.
Danh mục này được bổ sung khi có các bệnh nguy hiểm khác mới xuất hiện và cần phải công bố dịch.

Thông tư số 138/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước

Thông tư này được ban hành ngày 20/8/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2012, áp dụng đối với các công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước

Thông tư số 24/2012/TT-NHNN ngày 23/08/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/04/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vay và cho vay vốn bằng vàng đối với khách hàng và các tổ chức tín dụng khác (kể cả các hợp đồng tín dụng đã ký kết nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết);

Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 6 năm 2012 và thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012. Thay thế Thông tư số 73/1999/TT-BTC ngày 14/6/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 và thay thế cho Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khấu, thuế giá trị gia tăng.

Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31 tháng 8 năm 2012 quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” và hướng dẫn triển khai, áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc và các cơ sở sản xuất thuốc lưu thông trên thị trường Việt Nam; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2012.

Thông tư số 04/2012/TT-BNNPTNTvề việc đưa các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thuốc thú y thuỷ sản

Thông tư số 04/2012/TT-BNNPTNT về việc đưa các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; 

Quyết định số 5050/QĐ-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công thương về việc Phê duyệt các đề án Đợt 2 thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012

Quyết định này phê duyệt các đề án Đợt 2 thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 của 30 đơn vị chủ trì theo Danh mục ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

Thông tư số 03/2012/TT-BXD của Bộ Xây Dựng ngày 05 tháng 9 năm 2012

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2012 và thay thế Quyết định số 27/2006/QĐ-BXD ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2012 về cấp giấy phép xây dựng

Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải tuân thủ các quy định như: về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu khác