Trang chủ » Văn bản mới

Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND Ban hành quy định về đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 07 năm 2012 Ban hành quy định về đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/7/2012 và thay thế Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 của UBND thành phố Hà Nội.

Thông tư số 10/2012/TT-BTTTT ngày 10 tháng 07 năm 2012 Ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP

Thông tư số 10/2012/TT-BTTTT ngày 10 tháng 07 năm 2012 Ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2012.

Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Nghị định số  57/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2012.

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15.9.2012 và thay thế cho Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19.01.2007.

Thông tư số 31/2012/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

Thông tư số 31/2012/TT-BNNPTNT ngày 23/7/2012 ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 9 năm 2012.

Thông tư số 32/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012 ban hành Danh mục thủy sản

Thông tư số 32/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012 ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản, Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch.

Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2012.

Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 17/9/2012 và thay thế Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên

Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008

Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 07 năm 2012 của Bộ giao thông quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 07 năm 2012 của Bộ giao thông quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã có biển số đăng ký hoặc đã qua sử dụng được phép nhập khẩu.

Thông tư 38/2012/TT-BNTPTNT ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 9 năm 2012. Thông tư này thay thế Thông tư số 83/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/12/2011.
Danh mục này được bổ sung khi có các bệnh nguy hiểm khác mới xuất hiện và cần phải công bố dịch.

Thông tư số 138/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước

Thông tư này được ban hành ngày 20/8/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2012, áp dụng đối với các công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước

Thông tư số 24/2012/TT-NHNN ngày 23/08/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/04/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vay và cho vay vốn bằng vàng đối với khách hàng và các tổ chức tín dụng khác (kể cả các hợp đồng tín dụng đã ký kết nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết);

Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 6 năm 2012 và thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.