Trang chủ » Văn bản mới

Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ban hành ngày 20 tháng 06 năm 2012 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản, như trong: Nghị định số 59/2005/NĐ-CP, Nghị định số 14/2009/NĐ-CP, Nghị định số 33/2010/NĐ-CP, Nghị định số 32/2010/NĐ-CP, Nghị định số 52/2010/NĐ-CP.

 

 

1. Đối với thủ tục, thẩm quyền, thời hạn cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép cho tổ chức, cá nhân có tàu cá, Nghị định mới sửa đổi Điều 6, Điều 7 Nghị định số 59/2005/NĐ-CP đối với thủ tục cấp giấy phép, cấp lại giấy phép cho tổ chức, cá nhân có tàu cá; bãi bỏ khoản 5, khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 14/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP.

 

2. Đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP về quản lý hoạt động thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển. Theo đó, 1 số vấn đề được quy định như sau:

2.1. Về hồ sơ:

Hồ sơ xin cấp phép cho tàu cá khai thác thủy sản ở vùng biển của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác và trả lại giấy tờ mà tổ chức, cá nhân đã nộp khi được cấp phép gồm:

a) Đơn đề nghị cấp phép cho tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển của quốc gia hoặc lãnh thổ khác;

b) Hợp đồng hợp tác khai thác thủy sản ở vùng biển của quốc gia hoặc lãnh thổ khác được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia và lãnh thổ đó chấp thuận (bản công chứng);

c) Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao chụp);

đ) Danh sách, ảnh và số hộ chiếu của thuyền viên, người làm việc trên tàu cá;

e) Bằng thuyền trưởng, máy trưởng (bản sao chụp).

2.2. Sau khi xem xét hồ sơ, các giấy phép cấp cho tàu cá bao gồm:

a) Giấy phép cho tàu cá khai thác thủy sản khai thác ở vùng biển của quốc gia hoặc lãnh thổ khác;

b) Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;

c) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá;

d) Danh sách, ảnh và số hộ chiếu của thuyền viên và người làm việc trên tàu cá.

2.3.  Tổ chức, cá nhân khi nhận giấy phép cho tàu cá khai thác thủy sản ở vùng biển của quốc gia hoặc lãnh thổ khác và các giấy tờ có liên quan phải nộp lại cho Tổng cục Thủy sản các giấy tờ sau:

a) Giấy phép khai thác thủy sản (bản chính);

b) Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản chính);

c) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (bản chính).

 

Ngoài ra, Nghị định mới còn quy định về điều kiện khai thác thủy sản ở vùng biển Việt Nam, và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam.

 

3. Đối với việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam, Nghị định mới sửa đổi các vấn đề như:

Nguyên tắc hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam

Giấy phép hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài; Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài.

Các trường hợp thu hồi giấy phép

Thẩm quyền, cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép

Trách nhiệm của chủ tàu cá nước ngoài

 

4. Đối với việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá, Nghị định mới sửa đổi những vấn đề như:

Điều kiện đối với tàu cá nhập khẩu

Trình tự, thủ tục nhập khẩu tàu cá

Đăng ký tàu cá nhập khẩu

Hồ sơ đăng ký tàu cá không thời hạn

Thẩm quyền quyết định nhập khẩu tàu cá và thẩm quyền đăng ký tàu cá nhập khẩu

CÔNG TY LUẬT INTRACO

Mobile/Whatsapp: +84913059573
No. 413, 4th Floor, B15, Dai Kim – Dinh Cong
Hoang Mai, Ha Noi, Vietnam
Tel: 84-24-62842684/5; (ext: 101)
Fax: 84-24-62842686;
Email: main@intracolaw.com.vn
Skype: hoangdunglawyer

Tin cùng chuyên mục

NGHỊ ĐỊNH 40/2018 VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Với mục tiêu thắt chặt các quy định pháp luật hiện hành về kinh doanh đa cấp, đồng thời nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động, ngày 12/03/2018, Chính Phủ ban hành Nghị định 40/2018/ND-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định mới này có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2018, thay thế Nghị định 42/2014/ND-CP ngày 14/05/2014.

Hướng dẫn đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế lần đầu đề nghị cấp số lưu hành

Thông tư 30/2015/TT-BYT quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành là căn cứ để xác định thủ tục đăng ký lưu hành sản phẩm thiết bị y tế nhập khẩu vào Việt Nam.

Hướng dẫn thủ tục thành lập trung tâm Anh ngữ

Căn cứ pháp lý: Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Hướng dẫn tự công bố sản phẩm thực phẩm

Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/ND-CP hướng dẫn Luật An toàn Thực phẩm
  1. Điều kiện tự công bố sản phẩm: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.

NGHỊ ĐỊNH 64/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN

Ngày 07/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.