Home » Legal update

A.   Decree No: 39/2014/NĐ-CP dated on 07/05/ 2014 on operation of financial company and financial leasing company.
 
Some points are worth noting:


1.     Financial company
a.     Financial company is entitled to carry out the operations of banking as meeting the following conditions:
-       Operation of banking of the financial company must be specified in Certificate of Establishment granted by State Bank (hereinafter called Certificate)
-       Having team of staff equipped with competence, professional knowledge and with facilities, technology, equipments and other internal regulations under the law for the sake of carrying out banking services that defined in the Certificate
-       For operation of banking relating to foreign exchange, financial company must comply with the regulations on foreign exchange management.
-       Meeting requirements for professional qualification in terms of banking activities regulated by State Bank
b.    Financial company is entitled to issue deposit certificates, bills or treasury bills to mobilize money from other organizations as having enough conditions as the law sates.
c.     Financial company is entitled to borrow loans from domestic and foreign credit institutions, financial organization; carry out lending (including hire-purchase lending, lending for consumption purpose); bank guarantee, factoring, credit card issue, financial leasing as meeting conditions defined under the law as well as other legal operation of financial company.
2.     Financial leasing company
a.     Financial leasing company is entitled to carry out activities regulated in/from Article 112 to Article 116 in Law on Credit Institutions and other provisions of this Decree
b.    Buying and re-leasing activities
c.     Selling account receivable defined in the financial leasing contract to organizations, individuals under the regulations of State Bank
3.     Transitional provisions
-       Within 12 months from the valid date of this Decree, financial company, financial leasing company that established and have been in operation under Certificate of permit issued by State Bank prior to the valid date of this Decree must ensure to meet conditions for operation stipulated in this Decree
-       Within 18 months form the valid date of this Decree, general financial company, consumption credit financial company, and financial leasing company that established and have been in operation under Certificate of permit issued by State Bank prior to this valid date of this Decree must stop activities prohibited under this Decree
-        
4.   Effect of the Decree:
-       The Decree comes in effect from the date of June 25th, 2014
INTRACO LAW FIRM
Mobile/Whatsapp: +84913059573
No. 413, 4th Floor, B15, Dai Kim – Dinh Cong
Hoang Mai, Ha Noi, Vietnam
Tel: 84-24-62842684/5; (ext: 101)
Fax: 84-24-62842686;
Email: main@intracolaw.com.vn
Skype: hoangdunglawyer

Same category

DECREE 40/2018/ND-CP ON MANAGEMENT OF MULTI-LEVEL SALES

Với mục tiêu thắt chặt các quy định pháp luật hiện hành về kinh doanh đa cấp, đồng thời nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động, ngày 12/03/2018, Chính Phủ ban hành Nghị định 40/2018/ND-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định mới này có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2018, thay thế Nghị định 42/2014/ND-CP ngày 14/05/2014.

Guidance on registration of imported medical equipment

Thông tư 30/2015/TT-BYT quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành là căn cứ để xác định thủ tục đăng ký lưu hành sản phẩm thiết bị y tế nhập khẩu vào Việt Nam.

Guidance on establishment of a foreign language center

Căn cứ pháp lý: Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Guidance on self-declartion products

Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2018/ND-CP hướng dẫn Luật An toàn Thực phẩm
  1. Điều kiện tự công bố sản phẩm: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.

DECREE NO. 64/2018 ON STIPULATING SANCTION FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE FIELD OF LIVESTOCK BREEDS, ANIMAL FEEDS AND AQUATIC FEEDS

Ngày 07/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.